Veelgestelde vragen

fragment woordplaat actief leren lezen

 

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over Actief Leren Lezen.

Staat uw vraag er niet bij?
Stuur dan een mail met uw vraag naar Kluitman Educatief.

 

De methode Actief Leren Lezen

De methode is nieuw gemaakt door leerkrachten. Waar liepen ze tegenaan dat niet al met een bestaande methode kon worden opgelost?

Waar de leerkrachten tegenaan liepen was dat, ondanks alle inzet en inspanningen van leerkrachten en leerlingen, de resultaten van het begrijpend lezen en woordenschat achterbleven.

Houdt Actief Leren Lezen er rekening mee dat niet alle kinderen aan het begin van groep drie hetzelfde startniveau hebben?

Niet alle leerlingen zijn tegelijk rijp om met het lezen te starten. Voor de kinderen die al letters kennen en al iets kunnen lezen is er een instaptoets. Bij deze instaptoets wordt aan de hand van een stappen-schema het niveau van een leerling in kaart gebracht. Met de informatie uit de instaptoets kan de instructie worden aangepast.

Voor leerlingen die problemen ondervinden bij het leren lezen is er in de lessen veel tijd voor extra instructie en herhaling.

Werkt Actief Leren Lezen met een vaste indeling van de groep in drie niveaus?

 

Voor de organisatie in de groep is het verstandig om de groep in te delen in 3 instructieniveaus, maar dit wil niet zeggen dat een leerling vervolgens in dezelfde instructiegroep blijft. Omdat de leerkracht iedere leerling elke dag even hoort lezen kan beter aangesloten worden bij de instructiebehoefte van elke leerling. De leerkracht vraagt zich altijd af: Wat heeft deze leerling nu van mij als leerkracht nodig om zich verder te ontwikkelen?

Worden bij Actief Leren Lezen de herfst- en wintersignalering afgenomen?

 

Bij Actief Leren Lezen wordt geen herfst- en wintersignalering afgenomen. De tussentoetsen van de methode bieden voldoende informatie om aan te sluiten bij de instructiebehoefte van de leerling.

 

herfst - woordplaat actief leren lezen

Ook een soort van herfst-signalering 🙂 Fragment van woordplaat Herfst

Leesmotivatie – Hoe wordt dit bij Actief Leren Lezen gestimuleerd?

De leesmotivatie van de leerlingen wordt bij Actief Leren Lezen op verschillende manieren gestimuleerd:

 • Als je goed wilt kunnen lezen dan moet je de leestechniek onder de knie hebben (het technisch lezen), je moet weten hoe je woorden moet spellen om ze te herkennen, je moet je beschikking hebben over een grote woordenschat en je moet de vaardigheden hebben om dat wat je leest ook te begrijpen.Deze vier aspecten kun je afzonderlijk oefenen, maar voor het goed kunnen lezen en het leesplezier moet je technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen vooral kunnen combineren. Dat is precies wat Actief Leren Lezen vanaf het begin af aan doet.

 

 • Het is bekend dat leerlingen heel veel opsteken van het nadoen van de leerkracht, het zogeheten ‘modeling’. De methode en de handleiding erbij zijn zo opgezet dat modeling een grote plaats inneemt.

 

 • Bij Actief Leren Lezen heeft de leerkracht elk kind in beeld. Daardoor kan er snel worden ingegrepen als een kind moeite heeft met de stof of juist sneller is. Kinderen oefenen op hun eigen niveau en raken niet gefrustreerd en dus ongemotiveerd door te moeilijke of makkelijke lessen.

 

 • Elk kind kan op zijn eigen niveau oefenen, zonder dat het wordt gelabeld als een ‘zwakke lezer’. Er valt in de klas niemand  buiten de boot en zo kan iedereen op zijn eigen niveau genieten van de teksten.

 

 • De leesteksten zelf zijn uitnodigend en goed en prettig geschreven. De kinderen lezen mooie, leuke en spannende verhalen van de professionele tekstschrijvers van uitgeverij Kluitman.

 

 • Leesmotivatie wordt het beste doorgegeven door een ontspannen leerkracht tijdens de leesles. Met Actief Leren Lezen wordt het lesgeven door de leerkrachten in de pilotscholen als heel prettig beschouwd. ‘De methode steekt goed in elkaar en aan alles is gedacht’, horen we vaak als commentaar van leerkrachten. Het valt leerkrachten op dat kinderen goed en met veel plezier lezen.

 

 

Technisch lezen

Hoe wordt bij Actief Leren Lezen het lezen aangeleerd?

 

 

Eerst wordt gewerkt  aan het lezen van woorden. Hiervoor wordt gestart met het leren van de letters en hoe je die letters samen kunt voegen tot clusters, woorden en daarna zinnen.

Gedurende de lessen voor het Technisch lezen wordt er veel aandacht besteed aan het correct (her)kennen van de letters en het uitspreken ervan. Daarnaast wordt er veel geoefend met het combineren van deze letters tot woorden en zinnen. De letters worden aangeleerd en gelezen in betekenisvolle woorden. Voor het leren lezen van woorden wordt gebruik gemaakt van woordtorentjes.

 

Hoeveel letters hebben de kinderen na 5 weken geleerd?

Na 5 weken onderwijs zijn de letters van het alfabet, uitgezonderd de c, q, x en y aangeleerd, alsmede de aa, ee, uu, en oo, de ee op het eind (zoals in zee), de e op het eind (zoals in je) en de t op het einde van een werkwoord (zoals in pakt).

Hoeveel AVI-startboekjes zijn er?

Het onderdeel technisch lezen/begrijpend lezen voor groep 3 bestaat uit 3 lesboeken, waarin de lessen tot en met AVI-E3 staan.

Hoe weet ik aan welke leesboekjes de leerlingen toe zijn?

Bij alle leesboekjes wordt vermeld na welke lessen uit de lesboekjes ze gebruikt kunnen worden. Komt er in een leesboekje een letter voor die niet behandeld is, dan wordt dit in de handleiding vermeld.

Wat is het verschil tussen de lesboekjes en de AVI-startboekjes?

In de lesboekjes staan de instructielessen voor technisch en begrijpend lezen.

De AVI-boekjes zijn er om zelfstandig de instructie te verwerken.

Is de methode alleen voor kinderen uit groep 3 te gebruiken of kan de methode ook voor beginnende lezers in oudere groepen (bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs) gebruikt worden?

De methode is ontwikkeld voor beginnende lezers. Daarbij maakt het niet uit of het om leerlingen van het basisonderwijs of van het speciaal basisonderwijs gaat. In het geval van speciaal basisonderwijs worden de lessen in een aangepast tempo aangeboden.

Tempolezen – Waarom wordt er bij Actief Leren Lezen niet mee geoefend?

Bij Actief Leren Lezen wordt er niets gedaan aan het lezen onder tijdsdruk (het tempolezen). We vinden namelijk dat kinderen eerst goed moeten kunnen lezen, zonder dat er op het leestempo wordt gelet. Het oefenen met tempolezen zorgt voor onnodige druk en stress, wat niet bevorderlijk is bij het goed leren lezen.

In de praktijk zien we dat het oefenen met tempolezen ook helemaal niet nodig is. Kinderen die eerst zonder tijdsdruk goed leren lezen, gaan in de loop van de tijd vanzelf sneller lezen. Ze lopen dan qua snelheid helemaal niet achter op hun leeftijdsgenoten die hebben leren lezen met andere leesmethodes. Het enige verschil is dat kinderen die hebben leren lezen met Actief Leren Lezen zonder het lezen met tijdsdruk veel minder stress hebben ervaren. En dat komt het leesplezier ten goede.

 

 

Begrijpend lezen

Hoe zit het begrijpend lezen verwerkt in de methode?

 

In de lesboekjes staan, tussen de lessen van het technisch lezen door, teksten om het begrijpend lezen mee te oefenen.

De leerkracht laat door middel van modeling zien hoe het lezen en het begrijpen hand in hand gaan bij het lezen van een tekst. Op deze manier wordt de basis gelegd voor goed leesbegrip. De leerkracht gebruikt hierbij de vragen die in de handleiding staan.

Als de leerlingen het motorisch aankunnen en zij antwoorden kunnen formuleren in volledige en correcte zinnen, kunnen zij vragen over de teksten uit de lesboekjes ook schriftelijk beantwoorden.

Nadat een leerling een boek uit de boekenkast gelezen heeft, beantwoordt hij of zij bij de leerkracht één of enkele vragen over het boek. Als de leerlingen het motorisch aankunnen en zij antwoorden kunnen formuleren in volledige en correcte zinnen, kunnen zij vragen over de boeken ook schriftelijk beantwoorden.

Waarom begint Actief Leren Lezen al met begrijpend lezen in groep 3? Moet je niet eerst goed kunnen lezen om daarna het begrijpend lezen te kunnen oefenen?

 

De visie van Actief Leren Lezen is dat het lezen van een tekst geen zin heeft als je niet begrijpt wat je leest. Begrijpend lezen wordt niet beschouwd als een oefening, maar als een actieve leeshouding om de tekst te lezen en tegelijkertijd te interpreteren. Daarom wordt er vanaf het begin van het schooljaar mee geoefend. Het is een voortzetting van het begrijpend luisteren uit de kleutergroep.

 

Spelling

Bij Actief Leren Lezen wordt geadviseerd om pas op zijn vroegst na 5 weken met spelling te beginnen. Waarom niet meteen aan het begin van het schooljaar?

 

Het doel van het lezen is het herkennen van de letters en het met behulp van woordtorentjes samenvoegen ervan tot hele woorden. Het is belangrijk om hier eerst goed mee te oefenen totdat dit geautomatiseerd is.

Bij spelling is het de bedoeling de woorden te verdelen in letters die daarna moeten worden opgeschreven. Dit vereist een heel andere vaardigheid dan bij het leren lezen.

Om geen verwarring te veroorzaken bij de leerlingen adviseren wij dat er eerst goed geoefend wordt met het lezen van woorden om daarna het spellen aan te bieden. Het lezen gaat bij Actief Leren Lezen dus altijd vooruit aan de spelling.

 

Toetsen

Na hoeveel weken leesonderwijs worden de leerlingen voor het eerst getoetst?

 

In les 17 staat de eerste toets om te kijken of de aangeboden letters geautomatiseerd zijn. Dit is na ongeveer 3,5 weken leesonderwijs, afhankelijk van het instroomniveau van de leerlingen.

Als de aangeboden letters inderdaad geautomatiseerd zijn wordt ook bekeken of de leerlingen met de aangeboden letters zonder te spellen woorden kunnen lezen. Als dat ook lukt wordt bekeken of het kind ook een verhaaltje kan lezen. De nadruk ligt hierbij op het goed kunnen lezen en niet op het snel kunnen lezen.

Voor de leerlingen die in groep drie instromen en die al enige letterkennis hebben of die zelfs al kunnen lezen is er een instaptoets. Bij deze toets wordt een beslisboom gebruikt, zodat van al deze leerlingen de instructiebehoefte kan worden bepaald.

Deze instaptoets kan niet alleen aan het begin van groep drie worden gebruikt, maar kan bijvoorbeeld ook al in de kleutergroepen afgenomen worden.

Worden bij Actief Leren Lezen de herfst- en wintersignalering afgenomen?

 

Bij Actief Leren Lezen wordt geen herfst- en wintersignalering afgenomen. De tussentoetsen van de methode bieden voldoende informatie om aan te sluiten bij de instructiebehoefte van de leerling.

 

herfst - woordplaat actief leren lezen

Ook een soort van herfst-signalering 🙂 Fragment van woordplaat Herfst

Worden alle leerlingen van een groep op dezelfde van tevoren bepaalde tijdstippen getoetst?

 

Bij Actief Leren Lezen wordt in principe kindvolgend getoetst. Dit betekent dat kinderen soms eerder of later getoetst worden dan in de handleiding staat. Het betekent niet dat ieder kind een individueel traject volgt. Er kan van het reguliere traject kan worden afgeweken voor de leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling (doortoetsen) of voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het aanleren van de leesstrategieën (voorgaande toetsen nogmaals afnemen).

Overigens wordt in de handleiding van Actief Leren Lezen de tip gegeven om aan het begin van het schooljaar eerst twee weken met alle kinderen in groep drie dezelfde stof te behandelen.

Wat adviseert Actief Leren Lezen over het afnemen van de Cito-toetsen?

 

We raden aan om in januari en in juni de Cito-toetsen voor technisch lezen aan te bieden aan de leerlingen.

In januari kan de spellingtoets van Cito gemaakt worden als de leesmoeilijkheden van de spellingwoorden beheerst worden en de motorische vaardigheid nodig voor het schrijven voldoende ontwikkeld is.

Kan met de methodetoetsen van Actief Leren Lezen ook meteen het AVI-niveau worden bepaald?

 

Na les 66 hebben de leerlingen alle leesmoeilijkheden behorend bij AVI-M3 aangeboden gekregen. De verhaaltjes bij de lessen zijn op dat moment complexer dan de teksten van AVI-M3. Om het AVI-niveau te bepalen worden de reguliere AVI-toetsen afgenomen.

Bereidt Actief Leren Lezen de leerlingen ook voor op de DMT?

 

De visie van Actief Leren Lezen is dat leerlingen eerst goed en daarna pas snel gaan lezen. Als de leerlingen woorden kunnen lezen zonder ze eerst te hoeven spellen, kan er geoefend worden met woordrijtjes.

Ook hier geldt weer dat er eerst goed en daarna snel wordt gelezen.

Als een leerling de woordjes goed kan lezen kan er met tijdsdruk worden geoefend, bijvoorbeeld door het aantal woorden per minuut te tellen. In lesboek 1 zijn er na iedere les woordrijtjes in de kopieermap opgenomen om te gebruiken bij de differentiatie. Vanaf Lesboek 2 zijn er hiervoor oefeningen opgenomen bij de lessen van technisch lezen. Om nog meer te oefenen kan gebruik gemaakt worden van woordrijen uit de kopieermap. Deze woordrijen zijn beschikbaar voor elk leesniveau.

 

Schrijven

Wat is jullie advies over een te volgen schrijfmethode?

 

In principe wordt er vanuit Actief Leren Lezen geen advies gegeven voor een bepaalde schrijfmethode.

Het is wel een goed idee om te starten met het aanleren van het schrijven van de cijfers, zodat de leerlingen enige tijd hebben om de letters eerst te leren lezen en automatiseren voordat ze geschreven gaan worden.

 

De boekenkast

Wat is de boekenkast van Actief Leren Lezen?

Bij de methode Actief Leren Lezen® hoort een boekenkast met 150 boeken. In de boeken staan lieve, stoere, grappige of spannende verhalen op het leesniveau van groep 3 en daarboven. De boeken zijn ingedeeld op AVI-niveau en worden uitgegeven door uitgeverij Kluitman.

Lees meer over de boekenkast van Actief Leren Lezen

 

Wanneer kunnen de leerlingen beginnen met het lezen van de boeken uit de Actief Leren Lezen boekenkast?

 

Na les 23 beginnen de leerlingen met hun eerste boek uit de boekenkast. Dit is ongeveer na 5 weken leesonderwijs. Afhankelijk van de resultaten op de tussentoets en eventueel de instaptoets wordt een boek op het niveau van de leerling aangeboden. Er zijn boeken in de boekenkast vanaf het niveau AVI-start (de eerste boekjes zijn te lezen na les 11) tot en met AVI-M5.

Van belang is dat het plezier in lezen voorop staat. In les 23 wordt ook uitgelegd hoe het kiezen en lezen van boeken in zijn werk gaat.

Bij alle boeken uit de boekenkast zijn in de handleiding mondelinge vragen opgenomen. Per boek is er ook een kopieerblad met schriftelijke vragen en een schrijfopdracht in de kopieermap. Deze kopieerbladen kunnen gebruikt worden als differentiatie en later in het jaar, als de vaardigheid om begrijpend lees vragen schriftelijk te beantwoorden voldoende is, voor alle leerlingen.

 

Pakketten en prijzen

Het lespakket van Actief Leren Lezen – Wat zit erin en wat kost het?

Het lespakket is geschikt voor 25 leerlingen. Het bestaat uit:

Per leerling

 • 3 Lesboeken technisch lezen (bevat 180 lessen voor een heel schooljaar)
 • 3 Werkboeken Spelling
 • 3 Werkboeken Begrijpend lezen
 • 1 Boek met woordplaten per leerling

 

Voor de leerkracht

 • 3 Handleidingmappen behorend bij de lesboeken, inclusief kopieerbladen
 • 1 Handleiding Spelling en Woordenschat, inclusief kopieerbladen
 • 1 Handeiding Boekenkast, inclusief kopieerbladen met bijpassende vragen

 

Per klas

 • 2 Kant-en-klare boekenkasten met 150 AVI-leesboeken op niveau
 • digitale ondersteuning op het digibord

lespakket actief leren lezen

 

 

 

 

 

 

 

De prijs voor 25 leerlingen bedraagt € 5750,- exclusief btw.

Daarnaast kan extra worden aangeschaft:

 • Inscholingscursus (bij aanschaf pakket), inclusief follow-up, gebruik helpdesk en eventueel vervolgbezoek: € 499,-
 • Digibord-software: € 585,-
 • Extra handleiding: € 145,-
 • Losse boekenkast (zonder totale lespakket): € 2000,-

Zie ook de pagina ‘Pakketten en prijzen‘ op deze website

 

Wat is de prijs van de boekenkast?

Bij de methode Actief Leren Lezen horen twee boekenkasten met samen 150 ingebonden leesboekjes met verschillende AVI-niveaus. De boekenkasten is bij het totaalpakket voor 25 leerlingen inbegrepen. Bij afname van het totaalpakket hoeft er niets extra’s voor te worden betaald.

De boekenkast is ook te bestellen zonder de gehele methode af te nemen. De prijs bedraagt dan € 2000,- excl. btw.